Algemene voorwaarden Flens BV.pdf

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 OFFERTES

 1. Alle offertes, waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
 2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.
 3. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.
 4. Indien koper uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen voor zover gebruikelijk, de kosten die verkoper heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 2 ACCEPTEREN VAN ORDERS

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 2. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
 3. Indien een koper, tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 4. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend, met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 15 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.
 5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 5. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
 6. Tenzij anders overeengekomen mogen de in de orderbevestiging vermelde hoeveelheden een afwijking van aantallen vertonen van maximaal 10% meer of minder.
 7. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper, behoudens het in het vorige lid bepaalde, uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 8. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
 9. Ingeval koper materiaal toelevert aan verkoper voor verdere verwerking, dan is verkoper verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter nimmer voor de materialen zelf. Door koper toegeleverd materiaal verblijft bij verkoper voor rekening en risico van koper.
 10. Indien koper aan de verwerking van door hem toegeleverde materialen bijzondere eisen stelt, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING

 1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring "onvoldoende verpakt", tenzij door de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door de koper aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de verkoper. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.
 3. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
  - door de koper aan de verkoper krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
  - krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
  - ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
  Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze.Voor zover het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud onder het NBW niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen en voor zover het eigendomsvoorbehoud op grond van artikel 89 lid 1 overgangswet van rechtswege wordt omgezet in een voorbehoud van pandrecht wordt de overdracht aangemerkt als bezitloos pandrecht op deze zaken, waartoe koper reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.
 2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 4. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 8.
 6. Ingeval van een overeenkomst tot koop en verkoop met een koper is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens verkoper aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor verkoper ontstaat.

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Deze termijn is derhalve niet te beschouwen als fatale termijn. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
 2. Door de enkele overschrijding van deze termijn is verkoper derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan koper niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst over gaan. Verkoper moet derhalve eerst ter zake in gebreke worden gesteld.
 3. Indien de levering voor of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, dient koper dit uitdrukkelijk schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst te bedingen. Alsdan heeft de koper het recht na overschrijding van de leveringstermijn zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 RECLAMES

 1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
 2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
 3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
 4. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd - indien deze nog niet was overschreden - totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.
 5. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek hiertoe reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
 6. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten dier reparaties heeft akkoord verklaard.

ARTIKEL 7 GARANTIE

 1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde zaken jegens de koper garantie, gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf de dag van facturering aan de koper, voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden. Alsdan komen de kosten van reparatie respectievelijk vervanging voor rekening van de verkoper.
 2. Ingeval koper materiaal toelevert aan verkoper voor verdere verwerking, dan is verkoper verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter nimmer voor de materialen zelf. Door koper toegeleverd materiaal verblijft bij verkoper voor rekening en risico van koper.
 3. Indien koper aan de verwerking van door hem toegeleverde materialen bijzondere eisen stelt, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.
 4. De verkoper is niet gehouden tot reparatie van schaden aan door hem geleverde zaken, indien de reclame buiten de garantie valt.
 5. Reparaties, waartoe de verkoper niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de koper, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden zaken moeten franco aan de verkoper worden geleverd en zullen niet franco aan de koper worden geretourneerd.

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard, waaronder tevens begrepen een toerekenbare of niet-toerekenbare tekortkoming van de leveranciers van de verkoper in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
 2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.
 3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal ook de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 10 DE BETALING

 1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen dertig dagen na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
 2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.
 3. In bijzondere omstandigheden kan verkoper gehele of gedeeltelijke betaling bij het aangaan van de overeenkomst verlangen.
 4. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10 % per jaar. Ingeval een creditnota niet binnen een maand is verrekend, is verkoper dezelfde rentevergoeding verschuldigd.
 5. Uitvoering gevende aan het bepaalde in het vorige lid, kan de verkoper ineens op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen voor de eerste maand na de vervaldag ten bedrage van 1% van het factuurbedrag, welke toeslag niet door de koper behoeft te worden voldaan bij betaling binnen twee weken na de factuurdatum.
 6. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
 7. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
 8. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 5 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 11,5.
 9. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 9 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.