Privacy Verklaring

1. Privacy Verklaring

Flens BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Flens BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Flens BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder Contact.

1.1 Verwerking van persoonsgegevens of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Flens BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flens BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Flens BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

1.2 Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Flens BV verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, gebruik van de contactformulieren op deze website, afgifte visitekaartje, verzoek via e-mail en/of via koppeling op LinkedIn of Facebook.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Flens BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Bij bezoek aan onze website wordt ook uw IP-adres vastgelegd. De grondslag hiervoor is de communicatie tussen onze webserver en uw device. En is noodzakelijk voor beveiliging en geanonimiseerde analyse.  

Uw persoonsgegevens worden door Flens BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholdercontact en/of geïnteresseerde. Onze webserver heeft een opschooncyclus van 100 dagen. Dat betekent dat elke 100 dagen alle gegevens worden verwijderd. De maximale bewaartermijn van uw IP-adres in onze webserver is daarmee 100 dagen.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Flens BV verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de sollicitatieprocedure.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de sollicitatieprocedure.

Voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure kan Flens BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Flens BV vier weken nadat de vacature is vervuld verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw perspoonsgegevens langer te bewaren.

1.4 Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Flens BV verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Flens BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID, BSN, bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Flens BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

1.5 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken cq. toegang verschaffen tot, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de website;
 • Het verzorgen van de verzuimbegeleiding;
 • Systeembeheer voor de netwerkomgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

1.6 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.7 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

1.8 Bewaarterrmijn

Flens BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1.9 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens Flens BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Voor externe toegang tot de netwerkomgeving is tweeweg-authenticatie vereist;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.10 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

1.11 Intrekken toestemming

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

1.12 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1.13 Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op: Flens BV, Ambacht 22C, 1511 JZ Oostzaan,info@Flensbv.nl, T 075 684 7411